bbin,bbin官方平台

张成潘

来源:bbin官方平台 发布时间:2019.01.16 15:35
 
 姓名:张成潘
 性别:男
  出生年月:1982/04

 学历/学位:博士

 职称:教授

 联系电话:18108622150

 Email: cpzhang@whut.edu.cn

 教育经历 

 2001/9-2005/7   重庆医科大学药学院,攻读学士学位

 2006/9-2011/7   中科院上海有机化学研究所,攻读博士学位

 研究经历

 2005/9-2006/7   重庆医科大学药学院,实验技术员

 2011/8-2012/8   夏威夷大学,从事博士后研究

 2012/9-2014/7   德州农工大学(TAMU),从事博士后研究

 2014/9至今    bbin官方平台教授,博士生导师,bbin官方平台青年拔尖人才(第一层次)。

 研究领域 

 有机氟化学、药物化学

 1、含氟金属配合物的合成与反应研究

 2、新型含氟试剂的合成与反应研究

 3、过渡金属催化的氟化和氟烷基化反应研究

 4、芳基锍盐的合成与性质研究

 5、生物活性有机小分子的设计与合成

 6、含氟功能材料的研制

 代表性论文与专著 

 1. C.-L. Zhao, Q.-Y. Han, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2018, 20, 6480-6484.

 2. H.-X. Song, Q.-Y. Han, C.-L. Zhao, C.-P. Zhang*. Green Chem. 2018, 20, 1662-1731.

 3. Z.-Y. Tian, X.-X. Ming, H.-B. Teng*, Y.-T. Hu, C.-P. Zhang*. Chem. Eur. J. 2018, 24, 13744-13748.

 4. Z.-Y. Tian, Y.-T. Hu, H.-B. Teng, C.-P. Zhang*. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 299-309.

 5. T. Dong, J. He, Z.-H. Li, C.-P. Zhang*. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 1327-1335.

 6. J.-Bin. Han, T. Dong, D.A. Vicic, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2017, 19, 3919-3922.

 7. Z.-Y. Tian, S.-M. Wang, S.-J. Jia, H.-X. Song, C.-P. Zhang*. Org. Lett. 2017, 19, 5454-5457.

 8. L. Yang, T. Dong, H.M. Revankar, C.-P. Zhang*. Green Chem. 2017, 19, 3951-3992.

 99. X.-Q. Hu, J.-B. Han, C.-P. Zhang*. Eur. J. Org. Chem. 2017, 2, 324-331.

 10. J.-B. Han, H.-L. Qin, S.-H. Ye, L. Zhu*, C.-P. Zhang*. J. Org. Chem. 2016, 81, 2506-2512.

 11. S.-M. Wang, X.-Y. Wang, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Chem. Eur. J. 2016, 22, 6542-6546.

 12. L. Zhu*, L.-S. Wang, B. Li, B. Fu, C.-P. Zhang*. W. Li, Chem. Commun. 2016, 52, 6371-6374.

 13. G.-F. Zha, J.-B. Han, X.-Q. Hu, H.-L. Qin, W.-Y. Fang, C.-P. Zhang*. Chem. Commun. 2016, 52, 7458-7461.

 14. X.-H. Liu, J. Leng, S.-J. Jia, J.-H. Hao, F. Zhang, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. J. Fluorine Chem. 2016, 189, 59-67.

 15. J. Yang, Q.-Y. Han, C.-L. Zhao, T. Dong, Z.-Y. Hou, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 7654-7658.

 16. S.-M. Wang, H.-X. Song, X.-Y. Wang, N. Liu, H.-L. Qin, C.-P. Zhang*. Chem. Commun. 2016, 52, 11893-11896.

 17. J.-B. Han, L. Yang, X. Chen, G.-F. Zha, C.-P. Zhang*. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 4119-4124.

 18. W.-Y. Fang, T. Dong, J.-B. Han, G.-F. Zha, C.-P. Zhang*. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 11502-11509.

 19. C.-P. Zhang, Z. Xi, K.M. Mueller, B.J. Holliday, H.S. Bazzi, J.A. Gladysz. Dalton Trans. 2015, 44, 19615-19624.

 20. J.-B. Han, J.-H. Hao, C.-P. Zhang*, H.-L. Qin. Curr. Org. Chem., 2015, 19, 1554-1565.

 21. S.-M. Wang, J.-B. Han, C.-P. Zhang*, H.-L. Qin*, J.-C. Xiao*. Tetrahedron, 2015, 71, 7949-7976.

 22. C.-P. Zhang, Q.-Y. Chen, Y. Guo, J.-C, Xiao, Y.-C. Gu. Coord. Chem. Rev. 2014, 261, 28-72.

 23. C.-P. Zhang, H. Wang, A. Klein, C. Biewer, K. Stirnat, Y. Yamaguchi, L. Xu, V. Gomez-Benitez, D.A. Vicic. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8141-8144.

 24. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 183-185.

 25. C.-P. Zhang, Q.-Y. Chen, Y. Guo, J.-C. Xiao, Y.-C. Gu. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4536-4559.

 26. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. Organometallics, 2012, 41, 7915-7919.

 27. C.-P. Zhang, D.A. Vicic. Chem. Asian J. 2012, 7, 1756-1758.

 28. C.-P. Zhang, Z.-L. Wang, Q.-Y. Chen, C.-T. Zhang, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1896-1900.

 29. C.-P. Zhang, Z.-L. Wang, Q.-Y. Chen, C.-T. Zhang, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Chem. Commun. 2011, 47, 6632-6634.

 30. C.-P. Zhang, J. Cai, C.-B. Zhou, X.-P. Wang, X. Zheng, Y.-C. Gu, J.-C. Xiao. Chem. Commun. 2011, 47, 9516-9518.

 代表性专利 

 1. 肖吉昌, 张成潘, CN101973829A, 2010.

 2. 张成潘, 汪诗梦, 董涛, 韩家斌, CN105017320A, 2015.

 3. 张成潘, 韩秋燕, 杨静, 赵成龙, CN106349071A, 2017.

 4. 张成潘, 宋海霞, 韩家斌, 杨炼, 查高峰, 胡潇谦, CN106432009A, 2017.

 5. 张成潘, 韩家斌, 杨炼, 董涛, CN107118143A, 2017.

 6. 张成潘, 韩洲周, 董涛, CN109053536A, 2018.

 

附件下载: